Pirkimo taisyklės

Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau “Sutartis”) šalimis yra: MB „Skrendam“, (toliau „Paslaugos teikėjas“), iš vienos pusės, ir fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs skrydžio paslaugą arba dovanų kuponą (toliau „Pirkėjas“), iš kitos pusės.

  1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo (toliau “Šalys”) santykius, susijusius su  dovanų kupono (toliau „Kuponas“),  įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
1.2. Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą Kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Paslaugos teikėjui Kupono kainą.
1.3. Kupone yra nurodytas rezervacijos kodas (toliau „Kupono kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytą paslaugą. Aktyvuotas Kupono kodas yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.
1.4. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su jo įsigyjamame Kupone nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.5. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.

  1.  KUPONŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai įsigyjami elektroninės prekybos sistemoje adresu www.balionautojas.lt.
2.2. Kiekvieno Kupono kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.
2.3. Įsigydamas Kuponą, Pirkėjas privalo:
2.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);
2.3.2. sumokėti  Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis Sistemoje pateiktas nurodymais.
2.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą:
2.4.1. bankiniu pavedimu;
2.4.2. grynaisiais pinigais Paslaugos teikėjo biure;
2.5. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas  negali būti grąžintas Paslaugos teikėjui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami.
2.6. Jei Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

  1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.
3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, apmoka Kupono kainą.

  1. KUPONO  PRISTATYMAS

4.1. Kuponas  Pirkėjo pasirinkimu gali būti pristatomas:
4.2. nedelsiant po Sutarties sudarymo elektroniniu paštu Pirkėjo užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu;

4.3. paštu ar kitokiu siuntų pristatymo budu, kai Pirkėjas pageidauja gauti fizinį kuponą.

  1. KUPONO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Vadovaujantis šia Sutartimi, Pirkėjo įsigytas Kuponas  galioja 12 (dvylika) mėn. nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis), šis terminas nurodomas Kupone.
5.2. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog:
5.2.1. Kupone  nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;
5.2.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono  jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta, ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.
5.3. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis rezervacijos sąlygomis: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Kupono kodą bei galiojimo datą, atlikti rezervaciją, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.

  1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pirkėjas turi teisę:
6.1.1. reikalauti tinkamo Paslaugos teikėjo pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
6.2. Pirkėjas privalo:
6.2.1. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Paslaugos teikėjo prašomus duomenis;
6.2.2. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę:
6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
6.4. Paslaugos teikėjas privalo:
6.4.1. užtikrinti tinkamą rezervacijos sąlygų laikymąsi ir dėti maksimalias pastangas tam, kad Kupone nurodyta paslauga būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo.
6.4.2. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

  1. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.
7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Paslaugos teikėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Paslaugos teikėjui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo arba Kupono  galiojimo termino pabaigos.

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
8.3. Paslaugos teikėjas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
8.4. Paslaugos teikėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.

  1. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims  Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

  1. KITOS SĄLYGOS

10.1. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Paslaugos teikėjo rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:
MB „Skrendam“
Adresas: Panausupio k. 2, Marijampolės sav.
Įmonės kodas: 305587921
Tel. +37061634467
El. p. balionautojas@gmail.com
10.3. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top